B-Box 3V+

DSL Gateways
Reference
253670439 / 253670393 / 253840606 / 253823048