Fast 5359 V2 KPN B2C

DSL Gateways
Reference
253971592 / 253971571